Què és L’energia Solar Tèrmica

L’energia solar és gratuïta i eficaç. Penseu per un moment com es calenta el cotxe quan el deixeu al sol, només uns instants. Ara imagineu poder aprofitar tota aquesta energia per a produir aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció per a l’hivern. Així és l’energia solar tèrmica. Eficient, renovable i inagotable.

Com funciona una instal·lació solar tèrmica?

  • Col·lectors o plaques captadores.
  • Coberta protectora transparent.
  • Placa absorvedora de calor (en coure).
  • Làmina reflectant.
  • Aïllament tèrmic per a reduir pèrdues.
  • Acumulador: La seva funció és emmagtzemar l’ACS.Consum aprox: 40 i a 45ºC per persona i dia.
  • Suport energètic per als moments que no es disposa d’energia solar. S’usen sistemes elèctrics (resistències).
  • Panell de control controla la temperatura a les diferents parts i connecta o no les bombes quan cal.

Tipus de col·lectors solars

Col·lector de placa plana.

És el tipus de col·lector més difós. Consisteix en una caixa hermètica aïllada, per a exteriors. La coberta transparent sol ser de vindre i afavoreix el pas de raigs de sol fins a la placa absorbent.

La calor passa per un serpentí dins del qual hi trobem el líquid caloportador.

Podem utilitzar sistemes de combustió de biomassa per a calderes individuals o col·lectives, calefacció per a naus industrials, agrícoles i explotacions ramaderes i en plantes de cogeneració (calor i electrecitat).

Bàsicament el funcionament és: l’aigua freda penetra per l’orifici d’entrada, rep durant el recorregut la radiació calòrica i va calentant el líquid circulant a mida que avança. Quan arriba a la boca de sortida, ja té la temperatura òptima prevista pel rendiment del col·lector.

Col·lector de tubs de buit

Es basa en el “principi de concentració”. Requereix una superfície reflectant corba a on rebre la radiació, per efecte de la curvatura els raigs són projectats cap a la part central del col·lector i assoleixen una temperatura molt elevada. El circuit de calentament consisteix en unes càmeres de vidre cilíndriques, a l’interior del qual s’hi troba un fluid caloportador.

Un cop capturada la calor necessitarem un sistema d’acumulació, que ens permetrà poder fer ús de l’aigua calenta sempre que vulguem. Aquest dipòsit acumulador d’aigua estarà aïllat tèrmicament i al seu interior hi trobarem el serpentí per on circula el líquid caloportador, que en contacte amb l’aigua del dipòsit, efectuarà la transferència de temperatura.Un element opcional seria una resistència elèctrica que ens permetrà disposar d’aigua calenta en períodes perllongats de manca de radiació solar.

Consulteu-nos!